Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 

 

 

Naturpleje

Hvorfor pleje af strandenge til gavn for engfugle
Engene på Harboøre Tange har været blandt de bedste i Danmark for engfugle. Rundt om de to store laguner midt på tangen ligger vidtstrakte strandenge med en rig og varieret natur.

Engfugle i tilbagegang
Nogle af de mest truede engfugle er brushane og engryle. Brushanen er gået kraftigt tilbage på Harboøre Tange fra 15 ynglende hunner i 1986 til helt at mangle siden 2006. På landsplan er dens bestand også reduceret voldsomt.
Engrylen havde tidligere en stor bestand på Harboøre Tange, som i 1986 talte 84 ynglende par. I 2002 var bestanden faldet til 32 par, og siden er den faldet yderligere. Det samme er sket på landsplan.

Engfuglenes levesteder
Engfuglene omfatter forskellige arter af især vadefugle og svømmeænder. De kræver fugtige enge med en vegetation, som ikke er for høj.
Tilgroning og afvanding af engene er derfor de største trusler mod engfuglene. Hvis de ikke afgræsses eller bruges til høslet, er konsekvensen, at høje græsser, rørskov og pilekrat hurtigt invaderer engene og gør dem ubrugelige for engfuglene. Naturstyrelsen plejer derfor engene med græssende dyr.
Flere steder ser man også, at ræve i stigende grad æder æg og unger af engfuglene, så de har svært ved at opretholde deres bestande. Der skydes derfor hvert år en del ræve på Harboøre Tange for at hjælpe ynglefuglene.

Ny automatisk sluseport
Slusen i den nordlige lagunesø er udstyret med en automatiske sluseport der skal sikre, at vandstanden i lagunerne holdes indenfor bestemte intervaller. Det gør det nemmere kan få en effektiv afgræsning af engene. Samtidig sikres det, at der ikke sker oversvømmelser i forårs- og sommermånederne, når fuglene har æg og unger. Forhåbentlig bliver engene igen nogle af de bedste levesteder for engfuglene.