Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 
 

 

 

Thyborøn kanal

Indtil 1862 fremstod vestkysten ved Thyborøn som en sammenhængende landtange bortset fra enkelte gennembrydninger, der hurtigt lukkede sig igen. En storm i 1862 gennembrød tangen 2 steder – ved Agger og ved Thyborøn. Hullet ved Agger sandede dog hurtigt til, mens hullet ved Thyborøn siden blev til Thyborøn kanal. Kanalen er ca. 1 km. bred og giver adgang til Limfjorden.

Rigsdagen besluttede i 1946 ved den såkaldte Thyborønlov, at der skulle etableres en sluse for at regulere vandstanden i Limfjorden bl.a. for at tilgodese landbrug inde i landet langs Limfjorden. Med loven ønskede man også at sikre tangerne, Thyborøn kanal og havn mod stormflod og oversvømmelse.

Man lavede høfder langs vestkysten for at undgå kystliniens tilbagerykning, som før høfderne var på 15 til 20 meter om året. Høfderne blev etableret fra 1875 til 1933, og derefter rykkede kystlinien sig kun 2 meter om året. Man etablerede desuden tværdiger bag klitten ved Thyborøn og Harboøre og sikkerhedsdæmninger på Harboøre og Agger Tange.

Høfderne på syd og nordsiden af kanalen blev udbygget til havmoler, hvor slusen skulle etableres. Arbejdet med etablering af slusen blev pga. besparelser standset i 1954, hvor der også blev sat spørgsmålstegn ved, om det var nødvendigt at lukke kanalen. Thyborønloven blev ophævet i 1970.

I dag står Kystdirektoratet for vedligeholdelse af høfder og diger. De udfører desuden strandfodring for at imødegå tilbagerykning af kystlinien.

Området syd for Thyborøn og vest for sikkerhedsdæmningen består af to lavvandede saltvands/brakvandslaguner på ca. 500 ha. i alt. Derudover består arealet af ca. 500 ha. strandeng og ca. 100 ha. klitarealer, rørskov, krat og diger. Arealet var tidligere en del af Nissum Bredning, men da man etablerede sikkerhedsdæmningen med vej og jernbane, blev arealet lukket inde.

De to lagunesøer forbindes af en smal grøft, og der er etableret en sluse i nordenden af den nordlige lagunesø. Denne sluse blev fjernet i 1998 for at udskifte vandet i lagunesøerne, som inden da bestod af lavvandet brakvand. I dag reguleres vandstanden i lagunerne i engfuglenes yngletid for ikke at oversvømme reder og unger og for at sikre muligheden for at finde føde i træktiden. Resten af året er det meningen, at slusen stå åben.